بنیاد مستضعفان مسئول تأمین ۱۰۰درصدی منابع مالی‌‌ ترمینال سلام‌ فرودگاه امام شد/ اجرا ۱۲ ماه و بهر‌ه‌برداری ۷ سال