مریخ نوردان برای رفع دلتنگی از واقعیت مجازی استفاده خواهند کرد