ترامپ خواستار آزمایش دوپینگ قبل از مناظره انتخاباتی شد