وزیرمهاجران افغانستان:وضعیت مهاجران افغان در ایران بهتر از هرجای جهان است