"بن رو" از سايپا با قيمت كارشناسي خریداری می شود / اطلاع رساني ميزان دریافت غرامت "خودرو" و "خاور" بزودی از طريق كدال