ترامپ: باید پیش از برگزاری مناظره بعدی تست مواد مخدر بدهیم!