ورود سیاسی نیروهای مسلح و قوای سه‌گانه در انتخابات منجر به از هم گسیختگی انسجام ملی می‌شود