ایران در لوزان از حقوق مردم سوریه دفاع کرد/مادامی که نظر ملت سوریه در مذاکرات لحاظ نشود، نتیجه ای به دست نمی آید