ماراتن نشست های بی نتیجه درباره مساله سوریه/لوزان بدون دستاورد روشن پایان یافت