شریف دلیل ناآرامی هادرمنطقه را کشمیر دانست سرخط روزنامه های هند/ 25 مهر