شمار کشته های انفجار دیروز بغداد به 41 نفر افزایش یافت