برخی رسانه ها از آغاز عملیات آزاد سازی موصل خبر دادند