2 میلیون و 690 هزار تهرانی در سرشماری مشارکت کردند .