نقل خاطره ای از شهید اشرفی اصفهانی توسط ضرغامی + اینستاپست