روسیه: روابط واشنگتن و مسکو به سطح جنگ سرد رسیده است