13 کشته و زخمی در پی برخورد یک خودرو با جمعیت در آمریکا