قطع گسترده برق در شمال غرب آمریکا در پی توفان شدید