دعوت جامعه روحانیت مبارز از احزاب اصولگرا در جهت وحدت است