کری: اراده جمعی برای پایان درگیری های سوریه وجود دارد