سازمان ملل نسبت به وقوع بحران انسانی در افغانستان هشدار داد