مذاکرات سوریه بدون بیانیه مشترک پایان یافت/ لحظات پرتنشی داشتیم