بیش از 70 درصد مسلمانان آمریکا به کلینتون رای می دهند