نظامیان صهیونیست 19 فلسطینی را در شمال رام الله زخمی کردند