زمان دقیق واریزی "یارانه" مهرماه / افراد حذف شده چه کسانی هستند؟