روایت خواندنی از روزی که مصطفی خمینی به امام گفت "آقا بلد نیستی بگو بلد نیستم"