وضعیت کیفی جایگاه های عرضه گاز مطلوب است/100 جایگاه تعطیل نشده اند!