کاروان های کمک های انسانی در سوریه با پرچم مشارکت کنندگان در لوزان اعزام شوند