بیش از 70 درصد مسلمانان آمریکایی به کلینتون رای می دهند