شکاف میان دولت روحانی با قم رفته رفته زیاد می‌شود!