تصمیم نتانیاهو برای برخورد با گروه یهودی منتقد شهرک سازی