پایان اختلاف دستمزد بازنشستگان وشاغلان/حذف بازنشستگی پیش از موعد