مخالفان برجام در ایران ممکن است طرح ترور سران سعودی را در دستور کار قرار دهند!