اولاند : اروپا برای دفاع از خود نباید به امریکا متکی باشد