‌مرکل: هزینه های دفاعی آلمان در سال های آینده افزایش خواهد یافت