حزب « پارتی» در تلاش برای سیطره کامل بر مناطق مورد مناقشه عراق است