مسکو: ما برای مبارزه با تروریسم به سوریه آمدیم و داریم موفق می‌شویم