اردوغان از اقدام آمریکا برای ساخت فرودگاه در عین العرب انتقاد کرد