وقتی رؤسای جمهور جهان در ایران صبحانه خاویار می خوردند رهبر انقلاب کجا بود؟!