راشاتودی: انتشار کتابی در فرانسه که از آن با عنوان خودکشی سیاسی اولاند یاد می‌شود