مسئول آمریکایی: شلیک چندین موشک به سوی ناوشکن آمریکایی در دریای سرخ