دبیر کل سازمان ملل کمک های فوری بین المللی را به هائیتی خواستار شد