امام جمعه تهران از حقوقش می گوید/ من جز اولین تحریم‌های اتحادیه اروپا بودم