رویترز: حمله موشکی مجدد به یک ناوشکن آمریکایی در دریای سرخ