با میانجیگری عمان دو آمریکایی زندانی در یمن آزاد شدند