دبیر فدراسیون هندبال: عدم اعزام نوجوانان به مسابقات آسیایی به تشخیص مقامات بود