پایان عملیات شناسایی الحشد الشعبی/ شمارش معکوس نبرد موصل آغاز شد