درسی که سعید علی ‌حسینی از وزنه بردار نامدار ترکیه گرفت