مسابقات پانصد هزار تومانی تیراندازی بدون حکم و مدال!