قبول دارم محرم زمان خوبی برای توزیع برنج آمریکایی نبود