فرانسوی‌ها امیدوار به خلق پیروزی‌ای مانند «برگزیت» در انتخابات آتی هستند